bron: gemeente Eindhoven
Author profile picture

Met de huidige financiële middelen en het ontbreken van een trendbreuk in de maatschappij zullen de ambities rond klimaat en duurzaamheid niet gehaald worden. Het Eindhovense stadsbestuur onderschrijft de conclusies die de plaatselijke Rekenkamercommissie in september trok op basis van een uitgebreid onderzoek. Heel veel kan daar echter niet aan veranderd worden, zo schrijft het college aan de Raad, want “de beschikbare middelen zijn niet toereikend om de ambities die door de raad middels de Klimaatverordening zijn opgelegd op korte termijn te kunnen realiseren.”

Lees ook: [OPINIE] Eindhoven & klimaat: slappe excuses

Het college wijst erop dat al enige tijd geprobeerd wordt om vioa provincie, Rijk en Europa, middelen los te krijgen die de gemeente wel in staat zouden stellen om de noodzakelijke stappen te zetten. “Het ontbreken van voldoende cofinanciering in de nabije toekomst kan een probleem opleveren. We staan voor grote uitdagingen zoals de transitie naar een aardgasloze verwarming in Eindhoven. Hier zijn voor de stad grote kosten mee gemoeid. Ook de transitie naar een circulaire stad is een grote opgave waar innovatie en nieuwe manieren van denken en werken mee gemoeid zijn.”

De kosten die gemoeid zijn met de ambitie “zijn niet voorhanden binnen het huidige duurzaamheidsbudget”, schrijft het college. “Het op korte termijn in lijn krijgen van de middelen met de ambitie is gezien de huidige financiële situatie van de gemeente niet mogelijk. Het omlaag bijstellen van de ambities houdt in het intrekken van de klimaatverordening en daarmee het officieel afstand nemen van de door Nederland ondertekende ambities in het Klimaatakkoord van Parijs. Dat is een ongewenste ontwikkeling.”

In dezelfde brief wijst het college ook op de inspanningen die ondanks het gebrek aan geld toch al gedaan worden – en hun vruchten afwerpen. Verschillende nominaties en prijzen in duurzaamheidswedstrijden zijn daarvan het bewijs, zegt het college. Voor het realiseren van de trendbreuk probeert de gemeente zoveel mogelijk een voorbeeldrol te vervullen. Dat gebeurt onder meer via het platform 040goedbezig, maar “zowel de eigen werkzaamheden als de communicatie daarover kunnen natuurlijk altijd duurzamer”.

Een aantal concrete adviezen van de Rekenkamercommissie neemt het college over. Het gaat daarbij onder meer om het inrichten van een effectief platform voor kennisdeling over innovatie in de energietransitie, het versterken van de inhoudelijke expertise aan de ruimtelijke programmeertafels, het zichtbaar maken van laagdrempelige voorbeeldprojecten voor grote groepen en het toepassen van de werkwijze voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed bij andere bouw- en woningprojecten.