Author profile picture

De huidige inzet van middelen is onvoldoende om de Eindhovense doelstellingen rond duurzaamheid te behalen. Er is een ‘trendbreuk’ nodig om daar verandering in aan te brengen. De inzet van de gemeente is onvoldoende om de ambities voor CO₂-reductie en de daaraan gekoppelde wens om in 2045 energieneutraal te zijn te halen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Eindhovense rekenkamercommissie, dat mede gebaseerd is op bevindingen van een onderzoek door CE Delft.

De gemeenteraad heeft vorig jaar gekozen voor een Klimaatplan en -begroting met ambitieuze doelen. Door een integrale beleidsaanpak geïnspireerd op The Natural Step met thema’s als energie, afval, grondstoffen, water, bouwen en wonen, en mobiliteit beoogt de gemeente partners in de stad te stimuleren tot duurzaamheid.

Het merendeel van de doelen is zonder ingrijpende maatregelen niet realiseerbaar, zo concludeert de gemeentelijke Rekenkamer. “Zonder trendbreuk ook in landelijk en internationaal beleid worden de doelen niet behaald.”

De gemeentelijke rekenkamer onderzocht hoe doelmatig en doeltreffend het duurzaamheidsbeleid is. Door dossierstudie en interviews is op hoofdlijnen geschetst wat ambities zijn van de gemeente, hoe de uitvoering verloopt en wat nodig is voor een beter doelbereik en controle.

Uit de conclusies van de Rekenkamer:

– Het is onduidelijk wat de duurzaamheidsprestaties en de kosten door The Natural Step zijn.
– Het (geringe) programmabudget om externe partijen te stimuleren tot duurzame keuzes wordt voornamelijk besteed voor stimulering van interne verduurzamingsmaatregelen.
– Het is niet altijd duidelijk wat de genomen maatregelen bijdragen aan de realisatie van de klimaatdoelen.
– De financiële opgaven zijn groot, innovatie als sleutel tot kostenbeheersing wordt beperkt ingezet.
– De huidige gemeentelijke inzet is niet toereikend om doelstellingen te bereiken.

Verbeteringen
De integrale aanpak van duurzaamheid bij de verschillende gemeentelijke afdelingen is krachtig, zo concludeert de Rekenkamer. Maar de doelstellingen in samenwerking met externen vragen meer aandacht. “Voor de komende vier jaar zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk om doelstellingen te realiseren. De rekenkamer pleit dan ook voor urgentie en focus voor de volgende stap”, aldus Walter Hartmann, voorzitter van de gemeentelijke rekenkamer.

Later meer over het onderzoek van de Rekenkamer