Eindhoven Airport © IO
Author profile picture

Een zes maanden durende proef rond Eindhoven Airport moet duidelijkheid geven voor het nationale luchtvaartbeleid. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Visser (Defensie) hebben dat deze week bij een bestuurlijk overleg afgesproken met gedeputeerde Van der Maat, wethouder List van Eindhoven, de Bestse wethouder Van Schuppen namens de randgemeenten en algemeen directeur Meijs van Eindhoven Airport. De proefcasus moet in beeld brengen hoe een toekomstbestendige duurzame luchthaven kan worden ontwikkeld in de regio, die een economische meerwaarde heeft en waarbij ook wordt gezorgd voor een betere leefomgeving en luchtkwaliteit. Rijk en regio willen dat bewoners en maatschappelijke organisaties nauw betrokken worden bij de casus.

Hoe de proef er precies uit gaat zien moet komende maanden worden bepaald. Achterliggende gedachte is niet alleen het debat over de wenselijkheid van groei van Eindhoven Airport zelf, maar ook de totstandkoming van de nieuwe nationale Luchtvaartnota, die volgens huidige planning eind 2019 zal verschijnen. Hierin wordt het nationaal luchtvaartbeleid voor 2020 – 2050 uitgewerkt. Relevant voor de lange termijn ontwikkeling is tevens de herziening van het Nederlandse luchtruim.

De stuurgroep ziet mogelijkheden om de toekomstige besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aan te grijpen voor het uitvoeren van deze proefcasus. Hiermee zegt ze “concreet invulling te willen geven aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling”. Een toelichting van het Eindhovense stadsbestuur: “Vanuit het innovatieve karakter dat kenmerkend is voor de snelst groeiende regio van Nederland kan de regio een voorbeeldfunctie vervullen bij het verkennen van mogelijkheden en instrumenten om in de toekomst gerichter te kunnen sturen op een kwaliteitsontwikkeling. Hierbij is een gezonde en leefbare omgeving een randvoorwaarde. Daarin past ook het verkennen en ontwerpen van nieuwe manieren van betrokkenheid van omwonenden en andere partijen bij besluitvorming rondom luchthavens.”

Volgens B&W is een mogelijke (beperkte) groei van de burgerluchtvaart in de periode tot 2024 “géén uitgangspunt maar één van de ontwerpvariabelen” in de ontwerpopgave. “Een van de andere ontwerpvariabelen is de impact op het klimaat en de wijze waarop gezondheid als parameter voor de ontwikkeling van de luchthaven kan gelden.”

“De luchthaven zal zich moeten ontwikkelen van een meer aanbod- naar een meer vraaggestuurde onderneming”

De ontwikkeling van Eindhoven Airport moet ten dienste staan van de economische ontwikkeling van de regio. Voor het sturen op kwaliteit is het van belang dat bestemmingen worden aangeboden waarnaar in het bredere verzorgingsgebied van de luchthaven de meeste vraag bestaat. De luchthaven zal zich moeten ontwikkelen van een meer aanbod- naar een meer vraaggestuurde onderneming.

De proefcasus komt niet in de plaats van een formeel besluitvormingstraject, maar moet volgens het stadsbestuur zorgen voor een steviger, en gedragen fundament en voorbereiding hiervoor.

De periode tot eind september wordt gebruikt om in een plan van aanpak concreet te maken hoe de proefcasus qua inhoud en proces vorm moet krijgen. Zo wordt onder andere duidelijk gemaakt aan welke procedurele voorwaarden deze casus moet voldoen, uit welke onderwerpen ze zal bestaan, en hoe betrokkenen vanuit de omgeving en andere stakeholders participeren. Voor dit traject wordt een onafhankelijke externe verkenner aangesteld.

Eindhoven roept betrokkenen op aan de proef mee te werken. “Een proefcasus Eindhoven Airport kan alleen slagen als er sprake is van een brede deelname en actieve betrokkenheid van een diversiteit van partijen uit de regio. Onze regio wordt uitgenodigd concrete maatregelen aan te dragen op het gebied van leefbaarheid en innovatie, en mee te denken over mogelijkheden en instrumenten om op langere termijn meer gericht te kunnen sturen op een slimmere en duurzamere ontwikkeling van de luchtvaart en de luchthaven.”