Author profile picture

De regio Eindhoven werkt momenteel aan de “Brainport ActieAgenda”, een document dat het nieuwe kabinet van munitie moet voorzien om de investeringen in de Brainportregio verder op te schroeven. De agenda is het directe gevolg van de correspondentie tussen minister Henk Kamp (EZ) en ASML-ceo Peter Wennink. Bovendien geeft ze invulling aan de Kamermoties en kabinetsbesluiten die volgden op het RLI-rapport “Mainports Voorbij”. Vandaag, op de Nationale Industriedag, komt Brainport naar buiten met een toelichting op de agenda, die over enkele weken zal verschijnen.


Lees hier meer over Brainport als Mainport

Hier meer over de Dag van de Industrie


Met de Actieagenda moet duidelijk worden welke investeringen en bijdragen vanuit het Rijk essentieel zijn om Brainport blijvend het hart van de kennisintensieve maakindustrie te laten zijn. Niet alleen voor de regio zelf, maar voor het hele land, zo klinkt het vanuit Eindhoven in een toelichting op het belang van de actieagenda: “Vanuit haar spilfunctie in allerlei waardeketens is Brainport immers bepalend voor de internationale concurrentiepositie en innovatiecapaciteit van Nederland.”

“Een innovatief en concurrerend Nederland is gebaat bij een sterke Brainport. Deze maken we niet alleen, maar vanuit ons DNA van hightech, ondernemerschap, creativiteit, pragmatisme, en de bereidheid tot samenwerking. Dát is onze visie waarin we met anderen samenwerken aan de economische groei van ons land, en daarmee aan de maatschappelijke uitdagingen in de wereld.”

De spreekwoordelijke Brabantse bescheidenheid is daarbij inmiddels losgelaten. “In Brainport worden de antwoorden gecreëerd op de vragen van de toekomst”, zo klinkt het nu. “De tijd dat dergelijke oplossingen binnen één bedrijf of kennisinstelling konden worden ontwikkeld is al lang voorbij. Complexe vraagstukken vragen om open innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden.” En laat Brainport juist op dat vlak de laatste jaren heel veel ervaring hebben opgedaan.

De vragen van de toekomst dus. maar waar gaat het dan precies om? Uit de toelichting vanuit Brainport: “Hoe kunnen de toenemende kosten in de zorg worden beperkt? Hoe verplaatsen we onszelf over twintig jaar slimmer en duurzamer? En op welke manier zorgen we ervoor dat onze toenemende activiteit gepaard gaat met het gebruik van minder fossiele brandstoffen? Essentiële technieken binnen Brainport zoals fotonica, 3D-printen, robotica, connectivity dankzij het internet der dingen (IoT), de toepassing van Big Data en de steeds verder toenemende rekenkracht zijn op deze terreinen in onze ogen de sleutel tot succes.”

Mede dankzij het grote aandeel private Research & Development (nergens in Nederland is dat groter) neemt Brainport een belangrijke positie in de waardeketen. Maar volgens de regio Eindhoven is het juist de landelijke overheid die hier het laatste zetje zou moeten geven. “Om deze positie verder te versterken, is een vergaande integratie van innovatieve hardware, software, creativiteit en de ontwikkeling van nieuwe samenwerkings- en businessmodellen nodig. Onze positie én onze samenhang met de andere economische kernregio’s moet worden bekrachtigd en verstevigd door (extra) steun vanuit het Rijk.”

De actieagenda wordt in gezamenlijkheid met het Rijk, de provincie Brabant en dr regio Eindhoven opgesteld. Het is de bedoeling er nog voor de verkiezingen van 15 maart mee naar buiten te komen. De contouren ervan zijn echter inmiddels wel duidelijk. Uit de toelichting van Brainport zelf: “Wat we nodig hebben is een integraal pakket aan investeringen, ter verbetering van enerzijds het kennis- en bedrijfsklimaat en anderzijds het woon-, werk- en leefklimaat. Denk hierbij aan investeringen in kennisinfrastructuur, opleidingen, bereikbaarheid en het voorzieningenniveau.”