Author profile picture

“Omgevingsvisie moet aandacht geven aan bodemkwaliteit, gezondheid, krimpdorpen en zeggenschap voor de burger”
Focus op bodemkwaliteit bij klimaatverandering, sturen op gezondheid, stop de treurnis over krimpdorpen en laat meer aan burgers zelf over. Die vier aanbevelingen doet het belangrijkste adviesorgaan van de provincie aan Gedeputeerde Staten.

De provincie werkt momenteel aan de Omgevingsvisie. Die gaat over de (toekomstige) inrichting van Brabant. De plek waar we wonen, werken en recreëren. Volgens BrabantAdvies is dit een uitgelezen kans om in te spelen op urgente ontwikkelingen als klimaatverandering, voedselproductie, tweedeling in de maatschappij, ongezonde leefstijl, vereenzaming en toenemende druk op mantelzorg. “Allemaal bedreigingen die rechtstreeks te maken hebben met de leefomgeving”, aldus Brabantadvies. “Door de juiste keuzes te maken bij de inrichting van Brabant zijn die bedreigingen om te buigen in tal van kansen.” BrabantAdvies heeft hiervoor vier bouwstenen met concrete voorbeelden uitgewerkt.

1. Focus op bodemkwaliteit bij klimaatverandering
De kwaliteit van de Brabantse bodem holt achteruit terwijl een gezonde bodem juist hard nodig is om ons te wapenen tegen extreem weer (droogte en heftige regen). “Ook is de bodem essentieel voor gezonde voedselvoorziening. Door de bodem als leidend principe te hanteren bij de inrichting van Brabant zijn duurzame groeikansen te benutten.” BrabantAdvies pleit dan ook voor een Brabantbreed bodemakkoord.

2. Stuur op gezondheid
Gezondheid gaat niet alleen over ‘hoe’ we leven maar ook ‘waar’ we leven. Een gezonde omgeving geeft gezonde Brabanders. Daarom stelt BrabantAdvies dat de provincie ‘gezondheid’ als leidend principe moet hanteren bij de inrichting van de Brabantse ruimte. “Denk aan voldoende schone lucht, een gezonde bodem met afwisselende natuur en een omgeving die uitdaagt tot meer bewegen. Gezonde burgers zijn de drijvende kracht van de samenleving.”

3. Stop treurnis over krimpdorpen
De Brabantse steden groeien stevig. Tegelijkertijd loopt in dorpen aan de rand van Brabant het inwonertal terug. Velen zien deze krimp als verval en achteruitgang. Volgens BrabantAdvies is er te weinig oog voor de kansen die er zijn: laat dorpen het verschil maken in Brabant. “Vergroot het regionale onderscheid en profileer de specifieke kwaliteiten van dorpen. Accentueer de veelkleurigheid waardoor een boeiend palet van stad en land ontstaat. Hierdoor groeit de vitaliteit van het buitengebied en de attractiviteit van Brabant. Ook zal de bezieling onder bewoners toenemen.”

4. Laat meer aan burgers zelf over
Op steeds meer fronten dreigt er tweedeling in Brabant. Daarom is het van belang om dialoog en samenspel tussen burgers te stimuleren en te faciliteren. En mensen zelf aan het roer te laten staan van oplossingen die zij bedenken voor de inrichting van hun leefomgeving. Volgens BrabantAdvies kan met de Omgevingsvisie de kwaliteit van samenleven in Brabant een belangrijke impuls krijgen. “Investeer als overheid in een leefomgeving die uitnodigt voor ontmoeting en houd bijvoorbeeld de woningmarkt voldoende toegankelijk en betaalbaar voor mensen met een klein inkomen.”

Nieuwe rol overheid
BrabantAdvies: “Maakte de overheid tot voor kort de dienst uit als het gaat om de inrichting en ruimtelijke ordening van Brabant, nu is de overheid één van de spelers. Afhankelijk van de urgentie van situaties varieert de rol van de overheid. Nieuw is dat er steeds meer ruimte komt voor initiatieven van burgers en bedrijven. De overheid staat daar niet boven maar gaat gelijkwaardige partnerschappen aan. Minder een overheid die van bovenaf beslist en meer een overheid die ambities formuleert, stimuleert en faciliteert.”

Lees hier het complete advies van BrabantAdvies