Author profile picture


Regionale afspraak van begin 2017 over bedrijventerreinen zet meer druk op resultaten van 2016
De accountant van de gemeente Eindhoven heeft het tekort over 2016 (oorspronkelijk op 14,6 miljoen gezet) met vijf miljoen bijgesteld. De oorzaak ligt in afspraken die recentelijk zijn gemaakt over regionale bedrijventerreinen. Het resultaat van dit akkoord voor Eindhoven is dat de ontwikkeling van Park Forum Oost in Eindhoven is geschrapt. Het schrappen van de ontwikkeling was in de concept-jaarstukken 2016 benoemd als risico. Nu besluitvorming rond is, zorgt de regionale overeenstemming met terugwerkende kracht voor een afwaardering van de grondexploitatie Park Forum Oost. Deze correctie was anders in 2017 verwerkt.

De jaarrekening van de gemeente krijgt net als vorig jaar een accountantsverklaring met een beperking. Dit alles blijkt uit de rapportage die accountant EY woensdag 19 juli naar de Eindhovense gemeenteraad heeft gestuurd. De accountant komt volgens de gemeente tot het oordeel “dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft en dat de verantwoording ook rechtmatig tot stand is gekomen”. Op het gebied van getrouwheid en rechtmatigheid zijn wel verbeteringen nodig, vindt de accountant. Dat zit ‘m vooral in geconstateerde fouten op inkoop (5,8 miljoen euro), kredietoverschrijdingen (3,1 miljoen euro) en de voorziening frictiekosten (1,4 miljoen euro).

Naar aanleiding van de bevindingen van de accountant moeten de financiële resultaten van de gemeente Eindhoven over 2016 dus wel worden aangepast. In totaal leiden de bevindingen van de accountant tot het doorvoeren van diverse correcties voor een totaalbedrag van ongeveer 5 miljoen euro. Dat betekent dat de gemeente Eindhoven 2016 afsluit met een tekort van 19,6 miljoen euro.

De onzekerheid ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid ligt volgens de gemeente voornamelijk aan het feit dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opnieuw een afkeurende verklaring heeft gekregen en dat deze organisatie een groot volume aan PGB’s (persoonsgebonden budget) voor de gemeente Eindhoven afhandelt. Daarnaast heeft een aantal zorginstellingen geen (goedkeurende) controleverklaring of bestuursverklaring ingediend waardoor er geen zekerheid over prestatielevering kan worden vastgesteld. De onzekerheid met betrekking tot aanbestedingen zorgt voor een grotere onzekerheid op het gebied van rechtmatigheid.